help

Artikel 1 : ALGEMEEN

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke door Imes Dexis NV aanvaarde afwijkingen, van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Imes Dexis NV, met zetel/adres houdende te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 33, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446 444 775 en RPR Antwerpen, afdeling Hasselt. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van de klant. De toepassing van deze voorwaarden is voor Imes Dexis NV een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst.
Telefonische en mondelinge afspraken zijn van rechtswege ongeldig, en zullen enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant, vóór de eigenlijke overeenkomst, schriftelijk door Imes Dexis NV bevestigd worden. Stilzwijgende aanvaarding door de klant van onze orderbevestiging, wordt aanzien als een aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 2 : BESTELLING

Een bestelling is slechts bindend indien ze door Imes Dexis NV uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Indien de koper de bestelling van een standaard artikel annuleert bij wijze van een schriftelijke communicatie, is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vragen van 25% van de koopsom, met een minimum van €100. Een bestelling van niet-standaard artikelen kan na onze orderbevestiging niet meer geannuleerd worden. Bij niet-acceptatie van de goederen door de klant worden deze alsnog voor 100% aangerekend.


Artikel 3 : LEVERING / KLACHTEN

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, gebeuren alle leveringen op risico van de klant. Leveringen in België gebeuren “Franco” vanaf €200 excl. BTW, en vanaf €4.000 omzet over 12 maanden voortschrijdend.
De koper dient de goederen bij levering onmiddellijk na te zien. Eventuele zichtbare gebreken dienen zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 5 kalenderdagen na levering aan de verkoper te worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de goederen ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele interesten. In geval van onvolledige betaling door de klant behouden wij ons in elk geval het recht voor om, op kosten en risico van die klant, op elk ogenblik de betrokken goederen terug op te halen zonder recht op schadevergoeding voor de klant.


Artikel 4 : AANSPRAKELIJKHEID

Imes Dexis NV kan geenszins aansprakelijk gesteld worden wegens het niet uitvoeren van deze verbintenis tot levering of vertraging in de uitvoering ervan wanneer er sprake is van overmacht, en dit volgens de bepalingen in artikel 1147 en 1148 van het Burgerlijk wetboek.


Artikel 5 : RETOURPROCEDURE

Terugname van goederen kan pas na onze voorafgaande goedkeuring, na opmaak van ons genummerd afhaaldocument en geldt enkel voor voorraadartikelen. Indien wij niet aan de oorzaak liggen van de terugname, wordt een schadevergoeding in rekening gebracht ten belope van 10% van de waarde van de goederen, met een minimum schadevergoeding van €50. Dit bedrag wordt afgetrokken van de creditnota. Goederen die speciaal voor de klant werden besteld, kunnen niet worden teruggenomen.


Artikel 6 : GARANTIE

Inzake garantie worden de garantievoorwaarden van de producent van de goederen toegepast. Deze voorwaarden verbinden ons, zowel als de klant, met uitsluiting van afwijkende afspraken die vooraf schriftelijk overeengekomen werden.


Artikel 7 : BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag.
In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van €70. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Voor facturen met een waarde kleiner dan €30 excl. BTW, wordt €25 administratiekost aangerekend. Behoudens uw uitdrukkelijk weigering binnen 8 dagen na ontvangst van de eerstvolgende factuur, behouden wij ons het recht voor om uw facturen voortaan via elektronische weg aan te bieden.


Artikel 8: GESCHILLEN

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Hasselt gebracht worden.